วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๑๑. วัดใหม่อัมพวัน

ที่อยู่ : หมู่ ๑๒ บ้านหนองม่วง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทรศัพท์ : ๐๙ ๑๒๐๓ ๐๑๑๕ (คุณสมจิตร์ นนทชัย) ๐๙ ๐๘๒๓ ๒๓๙๕ (คุณเกษร ศรีชุม)
Facebook
ย้อนกลับ