วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๔. วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง

ประวัติวัดพระเจดีย์ธาตุม่อนจอมแจ้ง
บ้านร่องเคาะ ต. ร่องเคาะ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง
 

ตั้งอยู่ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ ก.ม.ที่ ๙๐ (ก่อนถึง อำเภอวังเหนือ ๑๘ ก.ม.) เป็นวัดที่มีพระธาตุ (เจดีย์) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อัฐิของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์อีกหลายพระองค์) อยู่บนส่วนยอดของเจดีย์ ที่เรียกว่า “ม่อน” เป็นคำภาษาทางเหนือหมายถึงดอยเล็ก ๆ (ไม่ถึงขนาดเป็นภูเขา) ที่เรียกว่าจอมแจ้ง เพราะตั้งอยู่โดดเด่นกลางแจ้ง จึงตั้งชื่อวัดตามลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นธรรมชาติว่า “วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง” 

อายุของวัดพิสูจน์จากซากเจดีย์และซากโบสถ์เก่า คาดว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๙๐ - ๒๓๒๐ และได้พบจารึกที่ติดฐานเจดีย์ว่าได้มีการบูรณะครั้งแรกเมื่อ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ เหนือ (๕ ไทย) พ.ศ. ๒๔๑๗ สมัยราชกาลที่ ๕ แห่งรัตนโกสินทร์

ภูมิประเทศของวัดตั้งแต่ดังเดิมจนถึงปัจจุบันที่ยังมีร่องรอยให้พบเห็นคือ ด้านทิศตะวันตกจะมีคูเมือง ขุดอยู่เป็นร่องลึก ๒ ชั้น มีสันคูเห็นเด่นชัด ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้คูเมืองนี้ เป็นเครื่องกั้นสัตว์ใหญ่ๆ เช่น ช้างโขลง เสือ สัตว์ร้ายต่างๆ และใช้ป้องกันไฟป่าในฤดูร้อนอีกด้วย ด้านตะวันออก เดิมทีติดกับแม่น้ำวัง ทุกวันนี้น้ำเลื่อนทางเดินห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ เมตร ทิศใต้จะมีน้ำแม่ลืนสายเล็กๆ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำวังตรงกลางกับบันไดนาคพอดิบพอดี ด้วยเหตุที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำถึงสองสายนี้เอง จึงถือว่าเป็นชัยถูมิที่อุดมสมบูรณ์จึงมีฤาษีนักพรตรุ่นเก่าๆ มาใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบารมีสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังคงเหมาะแก่การที่จะใช้เป็นที่สำหรับ ประพฤติวัตร - ปฏิบัติธรรม ของสมณะ - ชี - พราหมณ์ ได้เป็นอย่างดี คงจะได้เป็นเหตุหนึ่งด้วยว่า เทพยดาที่ดูแลรักษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้เคยพบเห็นแต่ผู้มีศีล มีธรรมมาอาศัยอยู่ และต้องใช้เป็นเขต “วัด” คือ เอาไว้วัดบุญ - วัดบาป ที่เป็นเรื่องจิตใจสำหรับให้มนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายได้ทราบถึงสัจจธรรม พระพุทธศาสดาโคตมะพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า “ใครทำดีก็รับผลดีกลับไป”

ที่อยู่ : ๖๓ หมู่ ๙ บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ๕๒๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๓๖๓ ๗๒๗๙ (พระบุญปลูก จารุวัณโณ - หลวงตาปลูก) ๐๘ ๕๗๑๓ ๕๙๕๖ (แม่เกี๋ยงคำ วีระยศ)
ย้อนกลับ