วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๖. สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม

ที่อยู่ : ๑/๑๖๕ หมู่ ๑๔ ต. คลองสอง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๙๑๙ ๖๘๖๖ (แม่ชีภัทราพร โชตโก - แม่ชีไก่) ๐๘ ๕๕๖๓ ๕๗๕๗ (คุณสุดา สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ)
Facebook
ย้อนกลับ