วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

ธรรมะหลวงพ่อ

ถาม	การนั่งกรรมฐานพร้อมกับการนั่งฟังเสียงธรรมไปด้วย ซึ่งแตกต่างจากการนั่งกรรมฐานที่เคยปฏิบัติมาคือการนั่งนิ่งๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก ถามว่าความเป็นเหตุเป็นผลตามที่หลวงพ่อสอนคืออะไร ?

ถาม การนั่งกรรมฐานพร้อมกับการนั่งฟังเสียงธรรมไปด้วย ซึ่งแตกต่างจากการนั่งกรรมฐานที่เคยปฏิบัติมาคือการนั่งนิ่งๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก ถามว่าความเป็นเหตุเป็นผลตามที่หลวงพ่อสอนคืออะไร ?

อ่านต่อ