วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

เสียงธรรมหลวงพ่อ

ฟังเสียงธรรมล่าสุดกดเลือกที่ปฎิทิน เพื่อเลือกฟังเสียงธรรม