สาขาที่ตั้ง

สาขาที่ตั้ง สาขาที่ตั้ง

   ๑. สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย

๑๑๓ หมู่ ๒ ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
- พระสมชาย ฐิตสีโล (หลวงตาแอ๊ด) โทร. ๐๘ ๗๒๑๒ ๑๗๔๗
- คุณนิชาภา คันธะพรหม (คุณนภา) โทร. ๐๙ ๓๐๓๘ ๙๒๑๑

   ๒. สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำลิเจีย

หมู่บ้านลิเจีย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐
- ด.ต. นิติพล พันซ้อน โทร. ๐๙ ๒๙๖๐ ๙๐๒๙
- คุณหม่องยู โทร. ๐๙ ๘๓๘๕ ๑๘๒๐

   ๓. สำนักปฏิิบัติธรรมศิริธรรมรักษ์

๑๑๗/๒ หมู่ ๘ บ้านท่วมแล้ง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐
- พระศิวกร ปัญญาวุโธ (พระวุฒิ) โทร. ๐๙ ๗๙๔๑ ๓๘๑๙
- คุณมานะ กนิษฐบุตร (คุณแป๊ะ) โทร. ๐๘ ๑๙๘๔ ๘๔๙๘

   ๔. วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง

๖๓ หมู่ ๙ บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ๕๒๑๔๐
- แม่เกี๋ยงคำ วีระยศ โทร. ๐๙ ๓๑๓๙ ๕๑๗๙

   ๕. สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต

หมู่ ๑๓ ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐
- พระนิธินันท์ อาภัสสโร (หลวงตานันท์) โทร. ๐๘ ๑๔๒๕ ๑๕๒๓
- แม่ชีศิริยา ธัมมาวุโธ (แม่ชีต้อย) โทร. ๐๘ ๑๙๑๗ ๐๔๕๘

   ๖. สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม

๑/๑๖๕ หมู่ ๑๔ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
- พระสุชาติ สิริวัฑโก (หลวงตาสุชาติ) โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๔๖๔๘
- แม่ชีภัทราพร โชตโก (แม่ชีไก่) โทร. ๐๘ ๖๙๑๙ ๖๘๖๖
- คุณสุดา สมบูรณ์ศักดิ์ศิริ โทร. ๐๘ ๕๕๖๓ ๕๗๕๗

   ๗. สำนักวิปัสสนาชัยสถาน

๑๘๐ หมู่ ๗ บ้านชัยสถาน ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐
- พระพิเชษฐ์ (พระต้อง) โทร. ๐๘ ๗๐๖๔ ๖๑๒๘
- คุณณิชานันท์ รุ่งโรจน์ทวีกูล โทร. ๐๙ ๗๙๕๔ ๕๓๙๗

   ๘. สำนักวิปัสสนาเทพกตัญญู

บ้านหัวหนอง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ๔๔๑๗๐
- พระบุญเกิด (หลวงตาดม) โทร. ๐๙ ๘๔๑๘ ๙๕๙๑
- คุณอุดมศักดิ์ ปิดตาทะสา โทร. ๐๘ ๗๑๔๓ ๔๙๐๙

   ๙. สำนักวิปัสสนาศรีสัชนาลัย

๑/๑ หมู่ ๙ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐
- พระธนวิชน์ ยโสธโร (พระเค) โทร. ๐๙ ๕๕๗๒ ๓๐๓๘
- คุณจุรีพงษ์ เล็กวิไล (คุณไก่) โทร. ๐๘ ๙๘๕๘ ๙๙๒๘

   ๑๐. สำนักวิปัสสนาพิศมัยพิชัยวนาราม

หมู่ ๙ บ้านห้วยคา ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐
- พระประเสริฐ กิตติวัณโณ (พระแกว) โทร. ๐๙ ๑๐๘๒ ๓๘๕๒
- คุณเรณู เขียวอ่อน โทร. ๐๖ ๒๘๒๙ ๑๕๔๒
- คุณน้ำผึ้ง ถนอมสัตย์ โทร. ๐๖ ๓๗๘๑ ๐๗๖๖

   ๑๑. วัดใหม่อัมพวัน

หมู่ ๑๒ บ้านหนองม่วง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
- คุณสมจิตร์ นนทชัย โทร. ๐๙ ๑๒๐๓ ๐๑๑๕
- คุณเกษร ศรีชุม โทร. ๐๙ ๐๘๒๓ ๒๓๙๕

   ๑๒. วัดหัวทุ่ง

๘๔ หมู่ ๓ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐
- คุณจุฑามาศ ตรีวิมล (คุณแจน) โทร. ๐๘ ๙๕๖๘ ๕๙๔๔
- ส.อบต. นาค ไพรสนธิ์ โทร. ๐๘ ๗๒๐๔ ๘๙๑๔

   ๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมห้วยตาช้างรัตนมุนี

๑๗๙ หมู่ ๘ บ้านเกี่ยงสันเจริญ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ๕๗๒๓๐
- พระจำรัส จิตตทนุโต (พระจุ่ย) โทร. ๐๙ ๘๘๐๙ ๐๐๗๖

   ๑๔. สำนักปฏิบัติธรรมอโยธยา

๑๒๔๘/๓๒ ถ.ชลประทาน (ทรายเหนือ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
- คุณอุษา เริช ชีพเป็นสุข โทร. ๐๘ ๑๔๐๑ ๗๓๐๖
- คุณจิตรลดา แสงมุข (คุณน้ำชา) โทร. ๐๖ ๓๒๖๙ ๒๗๑๑

   ๑๕. สำนักวิปัสสนาเวฬุอัมพวัน

๙๙/๒๐ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐
- พล.ร.ต. กฤชพล - คุณกิจจาภรณ์ เรียงเล็กจำนงค์ (คุณตุ้ย) โทร. ๐๙ ๕๓๖๙ ๑๔๗๘

   ๑๖. วัดป่าธรรมน้ำพี้

หมู่ ๘ บ้านน้ำพี้ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐
- พระวีระศักดิ์ เตชะพโล (พระซิว) โทร. ๐๘ ๘๔๓๙ ๒๓๙๐
- คุณบุญเจือ บุตรเขียว (คุณน้อย) โทร. ๐๙ ๓๖๙๕ ๒๐๐๕ โทร. ๐๘ ๒๑๖๔ ๐๑๗๓

   ๑๗. ที่พักสงฆ์ห้วยใหญ่

ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
- พระสมชาย อาภาณาโภ (หลวงตาชาย) โทร. ๐๙ ๒๘๕๔ ๖๙๙๐
- คุณราตรี พ่อค้า (คุณแมว) โทร. ๐๙ ๕๗๐๗ ๘๙๒๙

   ๑๘. ที่พักสงฆ์สวนป่าอริยสัจธรรม

หมู่ ๗ บ้านหนองโบสถ์ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๙๐